Søknad

Supplerende inntak 2021/2022.
Vi har nå et fortløpende inntak for skoleåret 2021/2022

Det er 4 plasser  ledig til elever på 6. trinn

Skolepenger barnetrinnet:

Skolestyret har fastsatt Skolepenger for 2021/2022 til kr 1.950 pr måned i 11 måneder (august – desember og  januar – juni), samlet kr 21.450. 

Det gis søskenmoderasjon etter følgende modell: 50 % rabatt for barn nr. 2, 75% rabatt for 3. barn og flere. Ved aksept av skoleplass for nye elever betales et registreringsgebyr på kr 1.900 som avregnes mot skolepenger for første ordinære måned.

For de som ønsker SFO betales det kr 900, pr måned i 11 måneder. I tillegg har vi etter påmelding et tilbud for hele uker a  kr 1.300 pr hele uke. Dette gjelder høstferie og vinterferie når  SFO holder heldagsåpent.

For de som ønsker deltakelse i kantineordning betales kr 500 pr måned som barnet deltar. 

For skoleåret 2021-2022 er foreldrebetalingen på kr. 2450 inkludert lunsj.
Pris for skoleplass uten lunsj og frukt er 1950 pr mnd.
Skolepenger justeres etter gjeldene lover og regler 1.1 hvert år.

Skolepenger ungdomstrinnet:
Skolestyret har fastsatt Skolepenger for 2021/2022 til kr 2.600 pr måned i 11 måneder (august – desember og  januar – juni), samlet kr 28.600

Skolepenger justeres etter gjeldene lover og regler 1.1 hvert år.

Søknadskjema

Inntaksreglement ved daVinci Montessoriskole (jf. Friskolelova § 3-1.)

Inntak av elever tilskolen skal skje i samsvar med de til en hver tid gjeldende bestemmelser ifriskolelova og det som av styret er fastsatt som inntektsreglement.Skolestyret avgjør etter anbefaling fra skolens ledelse hvor mange eleverskolen har kapasitet til hvert skoleår.

Søknaden om skoleplassgjelder for hele utdanningsløpet 1.-10. trinn eller frem til plassen siesskriftlig opp.

1. Kunngjøring om inntak og søknadsfrist
Hvert år i oktober skal inntaket avelever for neste skoleår kunngjøres. Kunngjøringen skal sikre at informasjon ominntak for neste skoleår når offentligheten og at søknadsfristen oginntakskriterier kommer klart frem. Søknadsfristen er 1. november.

2. Gjennomgang av søknader
I løpet av november skal rektor gjennomgåde innkomne søknadene. Gjennomgangen skal gjøres i samsvar med kap. 5 og 6 iforvaltningsloven.

3. Hovedinntaket 1. november
Vedovertallighet vil vi prioritere søkerne i følgende rekkefølge, jfr.Privatskoleloven § 3-1 tredje ledd:

Inntak til 1. trinn:
1. Søkere med søsken ved skolen.
2. Søkere som er barn av ansatte.
3. Søkere som kommer fra Montessoribarnehage.
4. Søkere bosatt i Bergen kommune.
5. Søkerer som deltar på informasjonsmøte.

Inntak 2.-7 trinn
1. Søkere med søsken ved skolen
2. Søkere som er barn av ansatte.
3. Søkere fra andre Montessoriskoler
4. Søkere bosatt i Bergen kommune.
5. Søkerer som deltar på informasjonsmøte.

Inntak 8.-9.trinn
1.Søkere fra DVMS
2.Søkere fra andre Montessoriskoler
3.Søkere med søsken ved skolen
4.Søkere som er barn av ansatte
5. Søkere bosatt i Bergen kommune.
6. Søkerer som deltar på informasjonsmøte.

Det tashensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptaket dersom kjønnsfordelingoverskrider 2/3-deler.

4. Søkere som stiller likt etter prioriteringer

Dersom søkere stillerlikt etter prioriteringer i pkt 3 vil det blir foretatt loddtrekning. Det skalda være to vitner til loddtrekking.

Hvis flere elever har lik prioritet, skalrekkefølgen avgjøres ved loddtrekking. Det skal føres referat frainntakskomiteen.

5. Kunngjøring av inntak av elever
Allesøkere innen inntaksfristen skal underrettes skriftlig om inntakets utfall01.12. Vedtak om inntak fattes av rektor etter fullmakt fra styret.

Avgjørelsen om inntak eller avslag er etenkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens § 2. Vedtaket kan påklages ogsøker skal underrettes om sin klagerett og klagefrist i vedtaksbrevet. Fylkesmannener klageinstans.

6. Prioritert venteliste

Som ledd i gjennomgangenav søknadene (pkt. 4) skal det hvert enkelt år legges fram en prioritertventeliste som skal leggest til grunn dersom en eller flere av de inntatteelevene likevel ikke ønsker å nytte plassen.

Dersom det i løpet avskoleåret blir ledig plass på skolen, skal ventelisten bli lagt til grunn fornye inntak.

Ventelisten annulleres 01.09.for det gjeldende skoleåret.

Alle som har stått påventeliste må da søke plass på nytt for det neste skoleåret

7. Stans i inntaket

Inntaket stanses hvert år01.09

Inntaksreglementet kantil enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldene regler ifriskolelova og skolen sine vedtekter.                                                                                                                                                   

Vedtatt av styret 30.09.2020

 

Using Format